Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 14:07 Ngày 30/08/2017
Luật Blue hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh
1. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh bao gồm:

 Tham khảo ==> Thành lập công ty tại Hà Tĩnh

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của chủ sở hữu công ty nếu chủ sở hữu là cá nhân và giám đốc thuê nếu có, còn nếu chủ sở hữu là tổ chức thì yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh tổ chức hoặc giấy phép hoạt động tổ chức đó;
- Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh nếu như chủ sở hữu công ty hoặc giám đốc không trực tiếp thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo mẫu của Bộ kế hoạch đầu tư;
- Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của các thành viên sáng lập công ty, nếu thành viên là tổ chức thì bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động tổ chức đó;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;
- Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh nếu như người đại diện pháp luật công ty không trực tiếp thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
3. Đối với công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh bao gồm:
- Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Dự thảo điều lệ công ty cổ phần;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của các cổ đông sáng lập công ty, nếu cổ đông là tổ chức thì bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động tổ chức đó;
- Danh sách cổ đông công ty;
- Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh nếu như người đại diện pháp luật công ty không trực tiếp thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
4. Đối với các loại hình công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh bao gồm:
- Giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Dự thảo điều lệ công ty hợp danh;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của các thành viên hợp danh của công ty, nếu thành viên hợp danh là tổ chức thì bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động tổ chức đó;
- Danh sách thành viên hợp danh công ty;
- Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh nếu như người đại diện pháp luật công ty không trực tiếp thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
5. Đối với các loại hình doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh nếu như chủ không trực tiếp thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
Quý khách hàng nếu vẫn chưa rõ về hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh xin vui lòng gọi điện đến công ty chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp.
Trân trọng cảm ơn!